������������������������ ������������������������������������������ - �������� ��������������������15*30

������������������������ ������������������������������������������ -سینک آزمایشگاهی15*30
سینک آزمایشگاهی15*30 - سینک آزمایشگاهی15*30
سینک پلیمری ، ضد اسید در ابعاد 15*30
در رنگ های آجری ، سفید و مشکی
فعال سازی گارانتی